Suomen Neurointerventionalistit (SNI)


Yhdistyksen nimi: Suomen Neurointerventionialistit (SNI) – Förening för neurointerventionalister i Finland –Finnish Society of Neurointerventionalists. Yhdistys toimii Suomen Radiologiyhdistys (SRY) – Radiologförening i Finland ry:n jaostona. 


Suomen Neurointerventionalistien tavoitteena on edistää ja kehittää neurointerventioradiologian koulutusta ja tutkimusta Suomessa ja edistää yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa. Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea neurointerventioradiologiasta kiinnostuneet lääkärit. Hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenyyttä SRY:ssä. Seuran jäseniltä edellytetään aktiivista osallistumista seuran tilaisuuksiin. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi myös katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Seura toimii lausunnonantajana asioissa, jotka koskevat neurointerventioradiologiaa.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja enintään kolme muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Sama puheenjohtaja voi toimia enintään kaksi perättäistä kahden vuoden kautta. Tarvittaessa hallitusta voidaan täydentää valintakokousten välisessä vuosikokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja.  Hallituksen kokous voidaan käydä myös puhelin- tai sähköpostineuvotteluna. Jäsenmaksujen perinnästä ja jäsenluettelon ylläpidosta vastaa sihteeri.


Neurointerventionalistien vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus julkaisee kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen kotisivuilla, jotka ovat Suomen Radiologiyhdistys ry:n web-sivustojen yhteydessä. Kokouskutsussa ilmoitetaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. 
Vuosikokouksessa vahvistetaan yhdistyksen vuosikertomus, jäsenmaksu sekä valitaan hallitus. Vuosikokouksessa todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne. Vuosikertomus julkaistaan yhdistyksen kotisivulla. Vuosikokouksessa päätetään seuraavan kauden toimintasuunnitelma.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan sihteeri.


Äänestys yhdistyksen kokouksessa tapahtuu avoimena, mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa ratkaistaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli kyseessä on yhdistyksen lakkauttaminen, vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.


Yhdistyksellä ei ole itsenäistä taloutta eikä kirjanpitoa, vaan se toimii Suomen Radiologiyhdistys ry:n alaisena yhdistyksenä. Se voi kuitenkin päättää vapaasti omien varojensa käytöstä yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Kirjanpidosta vastaa SRY, joka perustaa omaan kirjanpitoonsa tarvittavat tilit. Tilintarkastajina toimivat SRY:n tilintarkastajat.

8§ 
Mikäli yhdistys lakkautetaan, siirtyvät sen mahdolliset varat ja asiakirjat Suomen Radiologiyhdistys ry:lle.